תקציר

The article focuses on employees of nonprofit organizations (NPOs) as an essential component of community resilience. Forty women, professionals in the helping professions, were interviewed about their work experiences as employees in social service NPOs. The interviews were conducted from 2019 to 2020, mostly during the COVID-19 pandemic. Semi-structured interviews were conducted to understand those employees’ perceptions of work conditions, contracting-out of social services, professional community and relationships with co-workers, work–life balance, job satisfaction, and their future plans. The findings present loneliness at work and lacking of a sense of community and a strong sense of mission while facing a challenging environment and work conditions in NPOs. In the discussion, we offer a complementary understanding of solidarity and resilience in NPOs—and we elaborate on the lack of professional “communitiness” and its possible harmful effect on the resilience of wider communities in times of crisis—when resilience is mostly needed. The paper presents NPOs employees as critical actors in producing resilience, hence there exists a need to examine their work environment, job perceptions, and the latter’s contribution to their own resilience.

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
מספר המאמר164
כתב עתSocieties
כרך13
מספר גיליון7
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 יולי 2023

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3300.3300???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Who Provides Resilience to the Community Resilience Providers?'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי