תקציר

Two-dimensional field theories do not have a moduli space of vacua. Instead, it is common that their low-energy behavior is a sigma model with a target space. When this target space is compact its renormalization group flow is standard. When it is non compact the continuous spectrum of operators can change the qualitative behavior. Here we discuss two-dimensional gauge theories with N = (2, 2) supersymmetry. We focus on two specific theories, for which we argue that they flow to free chiral multiplets at low energies: the U(1) gauge theory with one flavor (two chiral superfields with charges plus and minus one) and a non-zero Fayet-Iliopoulos term, and pure SU(N) gauge theories. We argue that the renormalization group flow of these theories has an interesting order of limits issue. Holding the position on the target space fixed, the space flattens out under the renormalization group. On the other hand, if we first go to infinity on the target space and then perform the renormalization group, we always have a non-trivial space, e.g. a cone with a deficit angle. We explain how to interpret low-energy dualities between theories with non-compact target spaces. We expect a similar qualitative behavior also for other non-compact sigma models, even when they do not flow to free theories.
שפה מקוריתאנגלית
מספר המאמר056
מספר עמודים12
כתב עתJournal of High Energy Physics
כרך2017
מספר גיליון2
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 10 פבר׳ 2017

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3100.3106???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'The long flow to freedom'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי