Signatures of the d∗ (2380) Hexaquark in d (γ,p n →)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

We report a measurement of the spin polarization of the recoiling neutron in deuterium photodisintegration, utilizing a new large acceptance polarimeter within the Crystal Ball at MAMI. The measured photon energy range of 300-700 MeV provides the first measurement of recoil neutron polarization at photon energies where the quark substructure of the deuteron plays a role, thereby providing important new constraints on photodisintegration mechanisms. A very high neutron polarization in a narrow structure centered around Eγ∼570 MeV is observed, which is inconsistent with current theoretical predictions employing nucleon resonance degrees of freedom. A Legendre polynomial decomposition suggests this behavior could be related to the excitation of the d∗(2380) hexaquark.

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
מספר המאמר132001
כתב עתPhysical Review Letters
כרך124
מספר גיליון13
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 3 אפר׳ 2020

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3100.3100???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Signatures of the d∗ (2380) Hexaquark in d (γ,p n →)'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי