Rethinking Military Professionalism for the Changing Armed Forces: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר לחשוב מחדש על מקצוענות צבאית עבור כוחות צבא משתנים יצא לאור בשנת 2020 ,בהוצאה האקדמית הנחשבת Springer . מבחינה תיאורטית הוא עוסק במקצוע הצבאי ובצורך להתאמתו לאתגרים עכשוויים ומתהווים העומדים בפני צבאות מערביים. בהקדמה לספר ובמאמר מעניין בהמשך סוקרת הפרופסור לסוציולוגיה מרדית' קלייקאמפ (Meredith Kleykamp) מאוניברסיטת מרילנד כמה אתגרים הכוללים שינויים טכנולוגיים, חברתיים,ארגוניים ואתיים,ומזכירה כמה מן האבות המייסדים שפיתחו את המסגרת התאורטית לדיון הסוציולוגי במקצוע הצבאי. מבין שלל הנושאים שהיא מזכירה הספר מתמקד במיוחד בניהול כוח אדם, ובפרט בתרבות ובשילוב מגדרי. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כתב עתחברה, צבא וביטחון לאומי
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • מקצועות ומקצוענות
  • צבא

פורמט ציטוט ביבליוגרפי