תקציר

The objective of this study was to evaluate the reliability and validity of the Hebrew version of Kogan's (1961) Attitudes Toward Old People scale. A self-administered questionnaire in Hebrew was given to a convenience sample of 300 people under the age of 65 who resided in three neighborhoods in Tel Aviv. The Hebrew version of the Attitudes toward Old People scale demonstrated good psychometric properties. Internal consistency of Cronbach's alpha was high (α =.89). Factor analysis showed five loading factors. The Israeli version of the scale was found to be a valid and reliable instrument for measuring the general population's attitudes toward older people. It can be a useful instrument for studies in Israel as well as for cross-national and comparative studies to assess the degree of ageism towards older people.

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)315-326
מספר עמודים12
כתב עתEducational Gerontology
כרך40
מספר גיליון5
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 מאי 2014

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3300.3304???
  • ???subjectarea.asjc.2700.2717???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Reliability and Validity of a Hebrew Version of the Kogan's Attitudes Toward Old People Scale'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי