תקציר

Over the past 30 weeks, Israel has been undergoing an upheaval marked by unprecedented attacks by the government on the independence of its judiciary, attorney general, government legal advisers, police, military, public broadcasting, and religious freedom. This assault on democratic institutions and principles is an imminent threat to Israeli academia, which relies on a solid democratic foundation. In response, universities, academics, and students have emerged as key proponents of ongoing protests under the banner, "No democracy, no academia."

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)715
מספר עמודים1
כתב עתScience
כרך381
מספר גיליון6659
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 18 אוג׳ 2023

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.1000???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'No democracy, no academia'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי