תקציר

We present a new solution to the hierarchy problem, where the Higgs boson mass is at its observed electroweak value because such a patch inflates the most in the early Universe. If the Higgs boson mass depends on a field undergoing quantum fluctuations during inflation, then inflation will fill the Universe with the Higgs boson mass that corresponds to the largest vacuum energy. The hierarchy problem is solved if the maximum vacuum energy occurs for the observed Higgs boson mass. We demonstrate this notion with a proof-of-principle model containing an axion, a modulus field and the Higgs boson, and show that inflation can be responsible for the weak scale.

שפה מקוריתאנגלית
מספר המאמר191802
כתב עתPhysical Review Letters
כרך122
מספר גיליון19
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 17 מאי 2019

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3100???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Inflating to the Weak Scale'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי