תקציר

The spread of Coronavirus disease 19 (COVID-19) has led to many healthcare systems being overwhelmed by the rapid emergence of new cases. Here, we study the ramifications of hospital load due to COVID-19 morbidity on in-hospital mortality of patients with COVID-19 by analyzing records of all 22,636 COVID-19 patients hospitalized in Israel from mid-July 2020 to mid-January 2021. We show that even under moderately heavy patient load (>500 countrywide hospitalized severely-ill patients; the Israeli Ministry of Health defined 800 severely-ill patients as the maximum capacity allowing adequate treatment), in-hospital mortality rate of patients with COVID-19 significantly increased compared to periods of lower patient load (250-500 severely-ill patients): 14-day mortality rates were 22.1% (Standard Error 3.1%) higher (mid-September to mid-October) and 27.2% (Standard Error 3.3%) higher (mid-December to mid-January). We further show this higher mortality rate cannot be attributed to changes in the patient population during periods of heavier load.
שפה מקוריתאנגלית
מספר המאמר1904
עמודים (מ-עד)1904
מספר עמודים7
כתב עתNature Communications
כרך12
מספר גיליון1
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 26 מרץ 2021

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.1600.1600???
  • ???subjectarea.asjc.1300.1300???
  • ???subjectarea.asjc.3100.3100???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Hospital load and increased COVID-19 related mortality in Israel'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי