תקציר

Photochemical reaction centers and rhodopsins are the only phototrophic mechanisms known to have evolved on Earth. The minimal cost of bearing a rhodopsin-based phototrophic mechanism in comparison to maintaining a photochemical reaction center suggests that rhodopsin is the more abundant of the two. We tested this hypothesis by conducting a global abundance calculation of phototrophic mechanisms from 116 marine and terrestrial microbial metagenomes. On average, 48% of the cells from which these metagenomes were generated harbored a rhodopsin gene, exceeding the reaction center abundance by threefold. Evidence from metatranscriptomic data suggests that this genomic potential is realized to a substantial extent, at least for the small-sized (>0.8 μm) of microbial fractions.

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)448-451
מספר עמודים4
כתב עתISME Journal
כרך7
מספר גיליון2
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - מרץ 2013

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2400.2404???
  • ???subjectarea.asjc.1100.1105???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Global abundance of microbial rhodopsins'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי