שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)9-11
מספר עמודים3
כתב עתJahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

פורמט ציטוט ביבליוגרפי