תקציר

Purpose: How psycho-social variables affect the degree of disease activity in patients with ulcerative colitis (UC) or Crohn’s disease (CD) is incompletely understood. Therefore, we measured and compared the impact of psycho-social variables on the active disease state in UC and CD. Method: One hundred and twenty-two UC and 305 CD patients with active disease completed questionnaires detailing their psychological symptoms, threatening experiences, disease-coping strategies, satisfaction with life, quality of life, and demographics. Results: UC and CD patients were aged (mean, SD) 38.6 ± 14.0 and 45.2 ± 15.1 years, respectively. The psychological symptom index (median, IQR) was greater in UC 1.24 (0.8) than CD 0.9 (0.8), p < 0.001. UC used more emotion-focused strategies, 24.5 (5.7) than CD, 23.0 (5.7), p < 0.03; problem-focused strategies, 16.4 (4.5) vs. 15.4 (4.2), p < 0.04; and dysfunctional strategies, 23.7 (5.7) vs. 22.0 (5.0), p < 0.01. UC activity correlated with gender, age, economic status, psychological symptoms, threatening experiences, all coping strategies, satisfaction with life, and quality of life (p < 0.02–0.001). CD activity correlated with economic status, psychological symptoms, threatening experiences, dysfunctional strategies, satisfaction with life, and quality of life (p < 0.05–0.001). UC activity was predicted by psychological symptoms (9.1% variance), economic status (6.9%), problem-focused strategies (4.2%), and threatening experiences (1.3%); CD activity by threatening experiences (5% variance) and psychological symptoms (4%). In path analysis, psychological symptoms and problem-focused strategies mediated the effects of economic status, age, and threatening experiences on UC activity. In CD, the dominant pathway was threatening experiences impacting on psychological symptoms. Conclusion: The impact of psycho-social variables on the active disease state differs between UC and CD, thus indicating a need for specifically tailored psychotherapies.

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)341-350
מספר עמודים10
כתב עתInternational Journal of Behavioral Medicine
כרך25
מספר גיליון3
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 יוני 2018

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3200.3202???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Differing Relationship of Psycho-Social Variables with Active Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי