שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)3361-3362
מספר עמודים2
כתב עתJournal of General Internal Medicine
כרך35
מספר גיליון11
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 נוב׳ 2020

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2700.2724???

פורמט ציטוט ביבליוגרפי