תקציר

This study examines age-associated changes in retrieval on a picture-naming task, phonemic and semantic fluency tasks, and the Homophone Meaning Generation Test (HMGT). The sample included 152 Hebrew-speaking adults, half young (mean age 22.75) and half old (mean age 76.05). Groups differed on the picture-naming task and on both verbal fluency tasks, but not on the HMGT. Age explained a greater share of the variance than did education level on these three tests, whereas the opposite pattern of results was seen on the HMGT. We suggest that age-related word finding difficulties are attenuated when performance allows for semantic rather than phonological access.

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)515-529
מספר עמודים15
כתב עתAging, Neuropsychology, and Cognition
כרך19
מספר גיליון4
תאריך מקוון מוקדם6 ינו׳ 2012
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 יולי 2012

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3200.3206???
  • ???subjectarea.asjc.3200.3205???
  • ???subjectarea.asjc.2700.2717???
  • ???subjectarea.asjc.2700.2738???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Age-related differences in word-retrieval but not in meaning generation'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי