תפקיד המידע הלקסיקלי בעיבוד משפטים: עדות מקשיי עיבוד בקריאה

אירנה בוטויניק, איה מלצר-אשר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי הינה אפיון המידע הלקסיקלי המניע את המעבד התחבירי, וספציפית, בדיקת ההשערה כי העיבוד התחבירי מושפע מעובדת היותו של הפועל במשפט אנאקוזטיבי. על-מנת לבדוק השערה זו, בחנו את קיומו של אפקט Garden Path במשפטים המכילים פעלים אנאקוזטיביים, לעומת כאלה המכילים פעלים שאינם אנאקוזטיביים. תוצאות הניסוי הראו כי משפטים משני הסוגים גרמו לקשיי עיבוד שונים, כלומר כי המעבד התחבירי ער לסוג הפועל במשפט, כפי שעולה גם ממחקרים קודמים. בנוסף, אנו טוענות כי תוצאות הניסוי אף מצביעות על כך שנספחים, שלא כארגומנטים, אינם מחוברים למבנה באופן מיידי. טענה זו עולה אף היא בקנה אחד עם מחקר קודם, הן בפסיכובלשנות והן בבלשנות תיאורטית. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)169-194
מספר עמודים26
כתב עתשפה ומוח
כרך10
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • לקות קריאה
  • לקות תקשורת
  • פעלים (דקדוק)
  • שפה עברית
  • תחביר עברי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי