ריבונות ברירנית: תחולת המשפט הישראלי במזרח ירושלים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה עוסק במסגרת המשפטית המכוננת את "ירושלים השלמה והמאוחדת", על בסיס עמדתה של מדינת-ישראל בדבר היותה ריבונית במזרח ירושלים. לא כמו עיקר השיח לגבי מזרח ירושלים, העוסק במדיניותה של הרשות המבצעת, המאמר מתמקד בנורמות במשפט הישראלי הנוגעות במזרח ירושלים, ובוחן את טיבן על רקע כללי המשפט הישראלי הנוגעות במזרח ירושלים, ובוחן את טיבן על רקע כללי המשפט הבין-לאומי הנודעים ברכישת שטח. המאמר סוקר את ההסדרים במשפט הישראלי בנוגע למעמד השטח, למעמד התושבים וזכויותיהם, ולהפעלת סמכויות בשטח. התמונה העולה ממכלול ההסדרים האלה היא של פער בין החלת הריבונות במישור הטריטוריאלי לבין שימור זרותם של התושבים. לצד זה המשפט מקנה הגנה לזכויות הפרט, אך הגנה זו אינה מלאה, ואינה עומדת במקרים שבהם יש התנגשות עם זכויות של אזרחים ישראלים. מדיניות משפטית זו אינה עולה בקנה אחד עם חובותיה של ישראל על-פי המשפט הבין-לאומי. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהSelective Sovereignty: the application of Israeli law in East Jerusalem
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)267-309
מספר עמודים43
כתב עתמשפט וממשל
כרךכ"א
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • אזרחות (מדעי המדינה)
 • אספקת חשמל
 • אספקת מים
 • הפקעת קרקעות
 • זכויות האדם
 • זכות הקניין
 • ירושלים (יישוב עירוני)
 • ישראל -- משפט
 • מזרח ירושלים
 • מעמד משפטי -- ערביי ישראל
 • מקרקעין
 • משפט בין-לאומי
 • פלסטינים
 • ריבונות
 • תושבות (משפט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי