סדרי דין הנקראים לסדר פעם שנייה: גבולותיה החדשים של אופציית הערעור על החלטת ביניים בהליך האזרחי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בשני תיקונים לדיני הערעור מן העת האחרונה, ביקש המחוקק לעצב ביתר שאת את שיקול הדעת של ערכאת הערעור בבואה להחליט אם להיעתר לבקשה למתן רשות ערעור על החלטת ביניים פלונית אם לאו: מצד אחד נקבעה רשימה של החלטות ביניים שנאסר מעתה לתת רשות ערעור בעניינן; מן הצד האחר, באשר למה שנחזה להיות חוג אחר של החלטות ביניים, נקבע כי יש לתת רשות ערעור בעניינן. עם זאת, שני התיקונים נמנעו מלשנות את הגבולות הקיימים של אופציית הערעור על החלטות הביניים בסוף ההליך שעה שמוגש ערעור על פסק הדין. המאמר מבקש לבחון את ההשלכות הדיוניות של שני תיקונים אלה, תוך התמקדות בשני נושאים עיקריים: הראשון נוגע לטשטוש הגבולות בין החלטות הביניים שבעניינן נאסר לתת רשות ערעור לבין אלו שעליהן מבקשים לעודד מתן רשות ערעור, והשני נוגע לצורך להגביל את אופציית רשות הערעור על החלטות ביניים מסוימות גם בסוף ההליך.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)153-180
מספר עמודים28
כתב עתמחקרי משפט
כרך28
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Appellate procedure
 • Civil law
 • Courts -- Israel
 • Judicial discretion
 • Law -- Interpretation and construction
 • החלטות בינים (משפט)
 • חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984
 • משפט אזרחי
 • ערעורים
 • פרשנות (משפט)
 • שיקול דעת שיפוטי
 • תקנות סדר הדין האזרחי

RAMBI Publications

 • rambi
 • Law -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי