סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מתאר מחקר הבוחן את תפיסותיהן של עובדות סוציאליות, העוסקות בסנגור למען מיצוי זכויות, באשר למטרותיה ולמהותה של פרקטיקה זו ובאשר למרכיביה ולמאפייניה. למרות מקומו המרכזי של סנגור למען זכויות חברתיות באתוס של העבודה הסוציאלית, המחקר העוסק בפרקטיקה זו מנקודת מבטן של העושות במלאכה דל למדי. מטרת המחקר המוצג להלן היא להרחיב אפוא את הידע על סוגיה זו. המחקר נערך בשיטה האיכותנית ומבוסס על ראיונות מובנים למחצה עם 40 עובדות סוציאליות, העוסקות במיצוי זכויות במסגרת עבודתן בתוכנית נושמים לרווחה במרכזי עוצמה. ממצאי המחקר מלמדים שהעובדות הסוציאליות יוצקות לפרקטיקת מיצוי הזכויות עקרונות וחשיבה המאפיינים את מקצוע העבודה הסוציאלית, ובכך יוצרות מודל ייחודי טיפולי באופיו – ובהגיונו של סנגור למען מיצוי זכויות. באמצעות המחקר זיהינו שלוש דרכים שבהן – העובדות הסוציאליות מקשרות ומחברות בין העיסוק במיצוי זכויות לבין הטיפול הפסיכו-סוציאלי טיפול המאפשר מיצוי, מיצוי המאפשר טיפול והמיצוי כטיפול. ממצאים אלה – נבחנים על רקע הספרות המצויה והפרדיגמות של עבודה סוציאלית נוגדת-עוני ומודעת-עוני. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהSocial right advocacy by social workers
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)111-137
מספר עמודים27
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך113
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Poor
 • Social advocacy
 • Social rights
 • Social service
 • Social service -- Methods
 • Social service -- Technique
 • Social workers
 • זכויות חברתיות
 • סנגור חברתי
 • עבודה סוציאלית
 • עובדים סוציאליים
 • עוני ועניים
 • שיטות התערבות בעבודה סוציאלית
 • שירותי רווחה
 • תוכנית "נושמים לרווחה"

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי