נרטיב, זהות ומשמעות: דיון ב'בחילה' לז'אן-פול סארטר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהNarrative, Identity, and Meaning in Sartre's "La Nausée"
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)143-152
מספר עמודים10
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרך61
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי