מהו 'אומץ לחולין'? לאה גולדברג וטעמו של מושג

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

כדי להבהיר את משמעותו של המושג "אומץ לחולין", שנעשה כה מזוהה עם המשוררת לאה גולדברג, נדרש מעקב אחר השתמעויותיו בכתיבתה של גולדברג ובתולדות הבנתו במחקר ובביקורת. חלקו הראשון של המאמר יציג פרשנויות מרכזיות אחדות של המסה ושל הביטוי בהקשר פואטי והיסטורי. חלקו השני יבחן מושג זה, כפי שהוא מופיע ביומניה של גולדברג בשנות הארבעים והחמישים - שימוש המבטא את מרכזיות הרעיון במחשבתה, ביצירתה ובחייה האישיים של המשוררת גם מחוץ להקשר ההיסטורי של המסה. החלק השלישי יקשור בין המשמעויות והשימושים השונים של הביטוי ובין הפואטיקה של גולדברג והדיאלוגיזם המאפיין את יצירתה, בהתייחס לחלופות של מעשה היצירה. במהלך דיון זה אין להתעלם מן ההקשר הציוני, שכן המסה נכתבה כאמור לאחר עלייתה של המשוררת לארץ ישראל. המאמר ייחתם בדיון בהקשר זה, הרומז על אפשרויות נוספות של הבנת המושג 'האומץ לחולין' כמפתח להבנת יצירתה והכרעותיה הפואטיות והאידיאולוגיות של לאה גולדברג.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)137-162
מספר עמודים26
כתב עתבקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל
כרך45
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

Keywords

 • 1911-1970
 • 1911-1970 -- Criticism and interpretation
 • Goldberg
 • Hebrew literature
 • Leah
 • Modern -- 20th century -- History and criticism
 • Modern -- 20th century -- Themes
 • motives
 • גולדברג
 • האומץ לחולין
 • לאה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי