לגיטימיות המשטרה וסיוע לה בקרב בני נוער בסיכון: השוואה בין שיקולים נורמטיביים ובין שיקולים אינסטרומנטליים

אמין עזמה, אביטל מנטוביץ

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ענייננו במחקר הנוכחי היה למלא את החלל הספרותי בתחום שיטור בני נוער בסיכון. בחנו שלוש סוגיות עיקריות מתחום השיטור: (א) את תפקידם היחסי של יעילות המשטרה ושל פחד מהתפיסות על ידי המשטרה לעומת הוגנות הליכי המשטרה בניבוי לגיטימיות המשטרה; (ב) את תפקידם היחסי של יעילות המשטרה ושל פחד מהתפיסות על ידי המשטרה לעומת הוגנות הליכי המשטרה בניבוי נכונות לדווח למשטרה; (ג) את תפקיד לגיטימיות המשטרה בתור גורם מרכזי בעידוד בני נוער בסיכון לדווח למשטרה. ממצאי המחקר הראו כי בקרב בני נוער בסיכון שיקולי יעילות המשטרה ניבאו חזק יותר את תפיסת המשטרה כלגיטימית לעומת הערכת הוגנות הליכי המשטרה, ואילו פחד מהתפיסות לא השפיע בכלל. עוד מצאנו כי פחד מהתפיסות על ידי המשטרה השפיע יותר בניבוי דיווח למשטרה לעומת לגיטימיות המשטרה, ואילו הערכת הוגנות הליכי המשטרה והערכת יעילות המשטרה לא השפיעו כלל. שלוש התרומות - התאורטית, האמפירית והיישומית - נדונות במאמר. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהLegitimacy of and cooperation with the police among adolescents at risk: a comparison between normative and instrumental considerations
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)237-263
מספר עמודים27
כתב עתמשפט חברה ותרבות
כרךד
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • הוגנות
  • משטרת ישראל
  • נוער בסיכון
  • עמדות
  • ציות לחוק
  • שוטרים
  • שיתוף פעולה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי