חוק ההגנה על חוסים ואשפוזם של זקנים חוסים במסגרות מוסדיות: בין מצוי לרצוי

מיכאל שינדלר, ישראל דורון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציע ניתוח ביקורתי להסדר המשפטי הקבוע בחוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966, המאפשר לבית המשפט להורות על אשפוזם של זקנים חוסים במחלקות הסיעודיות ובמחלקות לתשושי נפש בניגוד לרצונם. הטענה המועלית במאמר היא, כי בשל האופן שבו החוק מנוסח ומיושם, קיים חשש של ממש לאשפוזם של זקנים במחלקות סיעודיות ותשושי נפש בלא הצדקה, תוך פגיעה מהותית בזכותם לכבוד, לחירות ולאוטונומיה. ביסוס הטענה נעשה באמצעות ניתוח לשון החוק, הצגת האופן שבו החוק מיושם בפועל וכן באמצעות השוואה של ההסדרים הפרוצדורליים הקיימים בחוק ההגנה על חוסים ובין ההסדרים הפרוצדורליים הקיימים בחוק לטיפול בחולי נפש. ההסדר המשפטי החלופי המוצע מתבסס על החמרת התנאים הנדרשים לאשפוזם של זקנים במחלקות סיעודיות ותשושי נפש ועל הסדרת ערובות פרוצדורליות באופן שימנע אשפוזים כאלה בלא הצדקה מספקת.
כותר מתורגם של התרומהThe safety of protected persons act and the hospitalization of older persons in institutional care: between the real and the ideal
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)55-108
מספר עמודים54
כתב עתמשפט רפואי וביו-אתיקה
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Guardian and ward -- Israel
 • Mental fatigue
 • Mental health laws -- Israel
 • Nursing home care
 • Older people
 • Older people -- Hospital care
 • Older people -- Institutional care
 • Older people -- Legal status, laws, etc
 • אשפוז קשישים
 • זכויות קשישים וגמלאים
 • חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו- 1966
 • חוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955
 • מוסדות לקשישים
 • קשישים
 • תשושי נפש

פורמט ציטוט ביבליוגרפי