הצרנה, אילוצים סמנטיים ואנתרופוצנטריזם

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הצרנה היא הליך המשמש לקביעת תקפותם של טיעונים בשפה טבעית באמצעות כלים מתמטיים. לחלופין, ניתן לראות את תוצרי ההצרנה כממדלים תופעות בשפה הטבעית, או כבעלי ערך אינסטרומנטלי לשימושים שונים. כן ניתן לראות בהצרנה פעילות אינטלקטואלית אנושית במרחב של דיון ושיח, המבקשת לגשר על הפער בין מורכבות השפה הטבעית לשאיפה לנכונות לוגית שאינה משתמעת לשני פנים. המאמר מציע עמדה שלפיה הצרנה היא אקט פרשני של דוברת או של בת שיח, שיש לו היבטים נורמטיביים המאפשרים להעריך את תקפותם של טיעונים המנוסחים בתוך דיון
כותר מתורגם של התרומהFormalization, Semantic Constraints, and Anthropocentrism
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)149-169
מספר עמודים21
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרךס"ט
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Logic
  • אנתרופוצנטריות
  • לוגיקה
  • שטיינר, רודולף

פורמט ציטוט ביבליוגרפי