הנדסת פרטיות ציבורית: המקרה של העברת מידע ממרשם האוכלוסין למפלגות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ההגנה על הפרטיות נתונה במשבר מתמשך, שמתעצם נוכח טכנולוגיות מידע חדשות, והמודלים העסקיים שנלווים אליהם. אחד הפתרונות שנדון בשנים האחרונות הוא של הנדסת פרטיות, כלומר עיצוב המערכות הטכנולוגיות מראש, כך שיכללו הגנה על הפרטיות. לעת עתה, הרעיון לא צלח במגזר הטכנולוגי הפרטי, אולם נראה כי יש לו סיכוי טוב יותר במגזר הציבורי. מאמר זה בוחן מקרה מבחן מוצלח של הנדסת פרטיות ציבורית, כדי לברר מהם התנאים המיטביים לאימוץ גישה זו. מקרה המבחן הוא העברת מידע ממרשם האוכלוסין לידי המפלגות, לצורכי ניהול הבחירות המקדימות (פריימריז). לאחר שורה של פרקטיקות בעייתיות, חלקן ללא עיגון חוקי מספיק ואף בניגוד לחוק, תוקן חוק המפלגות והותקנו תקנות מתאימות: ההסדר המשפטי החדש יוצר מנגנון שמאפשר למפלגות לטייב את המידע שבידיהן על חבריהן, מבלי להעביר את המידע למדינה, ומאפשר למדינה לסייע למפלגות, בלי להעביר להן מידע עודף. המחקר מבוסס על ניתוח משפטי, ובצידו ראיונות עם מי שהיו מעורבים בעיצוב המדיניות. המחקר נטוע בפרדיגמת המחקר של משפט וטכנולוגיה, שערה לקשרי הגומלין המורכבים בין שני תחומים חברתיים אלה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15-70
מספר עמודים56
כתב עתדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
כרךיב 1
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • אבטחת מידע
 • זכויות חוקתיות
 • חוק המפלגות, התשנ"ב- 1992
 • טכנולוגיה
 • מידע
 • מפלגות פוליטיות
 • מרשם האוכלוסין
 • משפט ציבורי
 • פרטיות
 • שיתוף מידע וידע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי