המשפט העברי בישראל: אתגרי העתיד והיערכות מחודשת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

חוק יסודות המשפט מעגן את מעמדו של המשפט העברי במסגרת המשפט הישראלי, ובשנים האחרונות הועלו יוזמות שונות לתקנו. מסמך זה מבקר יוזמות אלו ומציע חלופה לתיקון שיש בכוחה לתרום לביסוס מעמדו של המשפט העברי בישראל בצורה מאוזנת יותר ובה בשעה חזקה יותר. ההצעה נשזרת בדיון רחב יותר, המלבן את אתגרי העתיד של המשפט העברי בישראל במאה העשרים ואחת. בהקשר רחב יותר, הצעה זו מבקשת לייעד למשפט העברי תפקיד מורכב, ועדין, של שותף בדיאלוג תרבותי-משפטי, בשונה מייעודו כמשמיע מונולוג במקרי לקונה, כפי שהוגדר בגרסה המקורית של חוק יסודות המשפט.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחוק יסודות המשפט
כותר משנה של פרסום המארחהצעה לתיקון ודברי ביקורת
עמודים11-75
מסת"ב (אלקטרוני)9789655191981
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

פורמט ציטוט ביבליוגרפי