החינוך הגופני כגורם מגן להתנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל: הבדלי גיל ומגדר

רחל ניסנהולץ-גנות, רותם מאור, לני עופרי, יעל סלע, אבי זיגדון, יוסי הראל-פיש, ריקי טסלר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בעולם ובישראל הוראת החינוך הגופני (חנ"ג) נכללת בתוכנית הליבה של בתי הספר ומבוססת על תפיסה גופנית-בריאותית ועל הקניית הרגלי אורח חיים פעיל ובריא בקרב קהילת בית הספר. מחקרים מראים, כי השתתפות בני נוער בשיעורי החנ"ג יכולה להוביל לירידה בדפוסי התנהגויות סיכון ולעלייה במעורבות בפעילות גופנית גם מחוץ לכותלי בית-הספר. המחקר הנוכחי בחן באיזו מידה משתני החנ"ג בבית הספר (אהבה לשיעורי החינוך הגופני, משך הפעילות בשיעורי החינוך הגופני והשתתפות במגמת ספורט) משמשים גורמי מגן מפני התנהגויות סיכון (שכרות, שתיית אלכוהול מופרזת ועישון קנאביס) בקרב בני הנוער. מחקר זה הוא מחקר חתך (Cross Sectional) כמותני מתאמי ,המבוסס על ניתוח משני של נתוני ה- HBSC (Health Behavior In School Age Children) בישראל לשנת 2019-2018. אוכלוסיית המחקר כללה 4,407 תלמידים מכיתות ו', ח', י'-י"ב, מהמגזר הממלכתי (54%), הממלכתי-דתי (14%) והערבי (32%) אשר ענו על שאלות ההרחבה בנושא החינוך הגופני והתנהגויות הסיכון. מהמחקר עולה כי אהבה לשיעורי החנ"ג ומשך הפעילות בשיעורים אלה מהווים גורמי מגן מפני התנהגויות הסיכון שנבדקו. בנוסף, השתתפות במגמת ספורט מהווה גורם מגן למניעת שכרות ושתייה מופרזת בקרב בני הנוער. נמצא קשר שלילי בין דיווח על אהבה לשיעורי החנ"ג ומשך הפעילות בשיעורים אלה לבין התנהגויות סיכון. המחקר מתמקד בחשיבות שיש למקצוע החנ"ג בבתי הספר לצמצום התנהגויות סיכון בקרב בני הנוער. מומלץ לקובעי המדיניות לפתח תוכניות התערבות במסגרת שיעורי החנ"ג כדי לסייע בהתמודדות עם התנהגויות סיכון של בני נוער ליצירת דור עתיד בריא יותר (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהPhysical education as a protective factor for risk behaviors among adolescents in Israel: age and gender differences
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)57-70
מספר עמודים14
כתב עתבתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט
כרךיג
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Age
 • Children -- Alcohol use
 • Children -- Drug use
 • Physical education and training
 • Risk-taking (Psychology)
 • Schools
 • Sex
 • Teenagers -- Alcohol use
 • Youth -- Alcohol use
 • Youth -- Drug use
 • בתי ספר
 • גיל
 • הסתכנות (פסיכולוגיה)
 • חינוך גופני
 • מגדר
 • סמים -- התמכרות ושימוש ע"י ילדים ונוער
 • שתיינות ילדים ונוער

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'החינוך הגופני כגורם מגן להתנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל: הבדלי גיל ומגדר'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי