החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

סוכני מיצוי זכויות עומדים בתווך שבין משתמשי השירותים לבין רשויות מדינת הרווחה. אולם למרות תפקידם המרכזי בהליך מימוש הזכויות החברתיות, עדיין הם חוליה חסר הבמחקרים ובתיאוריות של מיצוי זכויות. את החסר הזה ביקשנו למלא במחקר המתואר במאמר זה. באמצעות ראיונות מובנים למחצה עם 25 סוכני מיצוי ממגזרים שונים (הציבורי, העסקי והמלכ"רי) בחנו את תפקידם של סוכני מיצוי הזכויות מנקודת מבטם – מטרותיהם, תפיסת תפקידם ואסטרטגיות הפעולה שהם נוקטים. ממצאי המחקר מלמדים על דמיון רב אך גם על הבדלים של ממש בין תפיסות הסוכנים השונים, באשר למטרות מיצוי הזכויות ובאשר לתפקידם וכן בדרכי השימוש שלהם באסטרטגיות פעולה שונות ובתמהיל ביניהן. באמצעות דיון בנקודות דמיון ושוני אלה ובאמצעות שרטוט תפקידם המרכזי והרבגוני של סוכני המיצוי בהליך מימוש הזכויות החברתיות אנו מנסים להשלים את התמונה החסרה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe missing link: The role of take-up agents in realizing social rights
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)203-225
מספר עמודים23
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך113
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Emotions
 • Knowledge and learning
 • Power (Social sciences)
 • Social networks
 • Social rights
 • Social service
 • ha-Mosad le-viṭuaḥ leʼumi
 • המוסד לביטוח לאומי
 • זכויות חברתיות
 • ידע
 • עוצמה
 • רגשות
 • רשתות חברתיות (סוציולוגיה)
 • שירותי רווחה

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי