הבכור במקרא ובמזרח הקדום

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)41-51
כתב עתסגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה
כרך23
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי