האפשרות של גולדברג ואסכולת שלונסקי-אלתרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מול מודל "האסכולה שלונסקי-אלתרמן", מאמר זה מציע את מודל המפגש וצומת שלוש הדרכים, שממנו צמחה השירה הישראלית. מודל זה אינו מייתר את הטענה בדבר קיומה של "אסכולת" שלונסקי, הוא רק ממקם אותה כרגע חולף, לא מגובש. בפרספקטיבה של ההווה, מה שנקרא "אסכולת שלונסקי-אלתרמן" נראה יותר כדרך משותפת שהשלושה הלכו בה לפני שנפרדו דרכיהם; ופרידה זו היא רגע רב-משמעות, נקודת אפס של הישראליות בשיר ותיבת נגינה. העמדת דרכה של גולדברג כאפשרות מאז'ורית מראה שלפחות חלק מדור המדינה והשירה הישראלית פעל לא מתוך מרד אלא מתוך אימוץ, המשך ופיתוח דרכה של גולדברג, בלי להכתירה ובלי צורך להדיחה, ודאי לא נגד רצונה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)7-31
מספר עמודים25
כתב עתאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • אלתרמן, נתן -- 1910-1970
  • אלתרמן, נתן -- כוכבים בחוץ
  • גולדברג, לאה -- 1911-1970
  • גולדברג, לאה -- 1911-1970 -- שיבולת ירוקת העין
  • התקבלות (ספרות)
  • קנון
  • שלונסקי, אברהם
  • שלונסקי, אברהם -- אבני בהו

פורמט ציטוט ביבליוגרפי