דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו"ם ותמיכה מדינית - המקרה של ישראל ומדינות אפריקה

ירון סלמן, אסף זוסמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

דפוסי ההצבעה באו"ם מוטים באופן מסורתי לרעת ישראל, ובעשורים האחרונים המגמה הזו בולטת גם על רקע הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במסגרת המאבק על הלגיטימציה בזירת האו"ם מורגש הניסיון הישראלי לזכות בתמיכה מדינית מצד מדינות אפריקה, ולהביא לשינוי בדפוסי ההצבעה שלהן בעצרת הכללית. המאמר דן בתמורות שחלו בדפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בעניינים הנוגעים לישראל בזירת האו"ם, תוך התייחסות להשפעות של המאמץ הדיפלומטי הישראלי המוגבר, המתבטא בביקורים רשמיים, בקשרים ביטחוניים ובהגשת סיוע אזרחי. המאמר מעלה את הטענה שבמסגרת המאבק על הלגיטימציה, דיפלומטיה היא מכשיר מרכזי להשגת תמיכה מדינית באמצעות שינוי של דפוסי הצבעה במוסדות בין-לאומיים. הניתוח האמפירי של דפוסי ההצבעה של 41 מדינות אפריקה מדרום לסהרה שמקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל ב-171 החלטות שקיבלה העצרת הכללית של האו"ם בעניינה בשנים 2020-2012 מצביע על מגמות של שיפור מבחינתה של ישראל ועל המתאם בינן ובין מאמץ דיפלומטי ישראלי מוגבר. תרומת המאמר טמונה אפוא בהצגת תפקידה של הדיפלומטיה בהגברת תמיכה פוליטית, כפי שבאה לידי ביטוי בדפוסי הצבעה מסוימים, בזירת האו"ם בכלל ובנוגע למקרה הישראלי בפרט. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-46
מספר עמודים27
כתב עתפוליטיקה: כתב-עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
כרך31
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • אפריקה -- יחסי-חוץ -- ישראל
  • דיפלומטיה
  • האומות המאוחדות
  • האומות המאוחדות וישראל
  • יחסים בין-לאומיים
  • ישראל -- יחסי-חוץ
  • ישראל -- יחסי-חוץ -- אפריקה
  • סיוע הומניטרי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי