בין הפשטות של נחמה לדרשות של ישעיהו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)111-125
כתב עתמגדים: בטאון לעניני מקרא
כרךנד
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי