ביאור סוגיית 'תספר עמו מאחורי הגדר' לאור עקרון 'מרחב האפשרויות'

נתן קלר, טוביה שלמה בר-אילן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במאמר זה נעסוק בסוגיה במסכת סנהדרין, שמהווה מקור לדינים מרכזיים הקשורים לחומרת איסור גילוי עריות ואיסורים המסתעפים ממנו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-20
מספר עמודים20
כתב עתאסיף
כרךט
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Incest
  • Martyrdom
  • Pikku'aḥ nefesh
  • Talmud Bavli -- Sanhedrin
  • גילוי עריות
  • פיקוח נפש
  • קידוש השם
  • תלמוד בבלי. סנהדרין

פורמט ציטוט ביבליוגרפי