Υ(1S+2S+3S) production in d+Au and p+p collisions at √s NN=200 GeV and cold-nuclear-matter effects

Awadhesh Kumar Dubey, Mihael Makek, Alexander Milov, Deepali Sharma, Itzhak Tserruya,

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

The three Υ states, Υ(1S+2S+3S), are measured in d+Au and p+p collisions at √sNN=200 GeV and rapidities 1.2<|y|<2.2 by the PHENIX experiment at the Relativistic Heavy Ion Collider. Cross sections for the inclusive Υ(1S+2S+3S) production are obtained. The inclusive yields per binary collision for d+Au collisions relative to those in p+p collisions (RdAu) are found to be 0.62±0.26(stat)±0.13(syst) in the gold-going direction and 0.91±0.33(stat)±0.16(syst) in the deuteron-going direction. The measured results are compared to a nuclear-shadowing model, EPS09, combined with a final-state breakup cross section, σbr, and compared to lower energy p+A results. We also compare the results to the PHENIX J/ψ results. The rapidity dependence of the observed Υ suppression is consistent with lower energy p+A measurements.

שפה מקוריתאנגלית
מספר המאמר044909
כתב עתPhysical Review C
כרך87
מספר גיליון4
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 25 אפר׳ 2013

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3100.3106???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Υ(1S+2S+3S) production in d+Au and p+p collisions at √s NN=200 GeV and cold-nuclear-matter effects'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי