α-concave functions and a functional extension of mixed volumes

Vitali Milman, Liran Rotem

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Mixed volumes, which are the polarization of volume with respect to the Minkowski addition, are fundamental objects in convexity. In this note we announce the construction of mixed integrals, which are functional analogs of mixed volumes. We build a natural addition operation ⊕ on the class of quasi-concave functions, such that every class of α-concave functions is closed under ⊕. We then define the mixed integrals, which are the polarization of the integral with respect to ⊕. We proceed to discuss the extension of various classic inequalities to the functional setting. For general quasi-concave functions, this is done by restating those results in the language of rearrangement inequalities. Restricting ourselves to α-concave functions, we state a generalization of the Alexandrov inequalities in their more familiar form.

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)1-11
מספר עמודים11
כתב עתElectronic Research Announcements in Mathematical Sciences
כרך20
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2600.2600???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'α-concave functions and a functional extension of mixed volumes'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי