שיקום עוברי חוק מפרספקטיבה של קרימינולוגיה חיובית: מתיאוריה לפרקטיקה

אתי אלישע, נתי רונאל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

קרימינולוגיה חיובית היא נקודת מבט חדשנית שמאגדת תחתיה תיאוריותומודלים קיימים כדוגמת קבלה חברתית, ביוש רה-אינטגרטיבי, צמיחה פוסט-טראומטית, חדילה מפשיעה וצדק מאחה . פרספקטיבה זו הובילה לשינויבשיח ובמחקר הקרימינולוגי, שמתבטא במעבר מההתמקדות הקרימינולוגיתהמסורתית בסיכון ובגורמים קרימינוגניים להתמקדות בחוזקות ובגורמיםחיוביים אישיים וסביבתיים אצל פרטים בסיכון ועוברי חוק, שמסייעיםלשיקומם ולשילוב מוצלח שלהם בקהילה . אמצעי התערבות שפותחו בשניהעשורים האחרונים מאששים ומחזקים את ההנחות של גישת הקרימינולוגיההחיובית . המאמר הנוכחי סוקר את עקרונות הקרימינולוגיה החיובית לצדמגוון מחקרים שנעשו בישראל ובמדינות אחרות בעולם מפרספקטיבה זו,המאששים את הנחותיה . נוסף על כך יוצגו דרכי התערבות ופרקטיקות שיקוםשמייצגות את גישת הקרימינולוגיה החיובית . למרות המגבלות הספציפיותשלה, קרימינולוגיה חיובית מספקת במה להתפתחויות ולחידושים נוספיםבתיאוריה ובמחקר ( ויקטימולוגיה חיובית וקרימינולוגיה רוחנית ) , ובפרקטיקה( לדוגמה, בתי משפט קהילתיים ) , שגם הם יידונו במאמר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום (קובץ בעריכת אתי אלישע, ענת זליג, אורי תימור)
Place of Publicationאשקלון
Pages49-66
Number of pages18
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Criminology
  • Recidivism
  • חזרה לפשע
  • קרימינולוגיה
  • שיקום עבריינים

Cite this