מעורבות עובדים סוציאליים בבתי חולים כלליים בפרקטיקת מדיניות

דפנה זומרפלד, עידית וייס-גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עובדים סוציאליים מצופים לשלב בעבודתם המקצועית פעולות המיועדות להשפיע על מדיניות חברתית. עם זאת, הידע על אודות מעורבותם בפועל בפרקטיקת מדיניות ועל הגורמים הקשורים למעורבות זו, הוא מועט. בפרט מוגבל הידע על מעורבות בפרקטיקת מדיניות בתחום הבריאות. מטרת המאמר: להרחיב את הידע על מידת המעורבות בפרקטיקת מדיניות של עובדים סוציאליים המועסקים בבתי חולים כלליים בישראל, ועל הקשר בין גורמים מוטיבציוניים ומאפשרים לבין מידת המעורבות. שיטת המחקר: מחקר כמותני זה התבסס על מדגם שכלל 109 עובדים סוציאליים מ-11 בתי חולים השייכים בעיקר לשלטון המרכזי או המקומי. שאלוני המחקר פותחו במחקרים קודמים ובחנו משתנים מוטיבציוניים ומאפשרים. ממצאים: עובדים סוציאליים משלבים בעבודתם פעולות המיועדות להשפיע על המדיניות אך בשכיחות נמוכה. בעיקר נמוכה המעורבות בשינוי מדיניות ברמה המקומית או הלאומית. בין הגורמים שנמצאו קשורים למידת המעורבות היו: דרגה ניהולית, מיומנויות לעיסוק בפרקטיקת מדיניות, תחושת מסוגלות פוליטית ומידת התמיכה המוחשית של השירות הסוציאלי בבית החולים במעורבות בפרקטיקת מדיניות. מסקנות והשלכות: מעורבות בפרקטיקת מדיניות בקרב עובדים סוציאליים בבתי חולים קשורה הן למשתנים מוטיבציוניים והן למשתנים מאפשרים ברמה הארגונית. כדי להגביר מעורבות של עובדים סוציאליים בבתי חולים בפרקטיקת מדיניות, בעיקר ברמה המקומית והלאומית, צריך, בין היתר, להגביר מיומנויות לעיסוק בפרקטיקת מדיניות, לחזק מסוגלות פוליטית ולדאוג שהשירות הסוציאלי יעניק תמיכה מוחשית למעורבות בפרקטיקת מדיניות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)729-756
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number4
StatePublished - 2018

IHP publications

  • ihp
  • Hospitals
  • Motivation (Psychology)
  • Political participation
  • Social participation
  • Social policy
  • Social workers

Cite this