Rethinking Military Professionalism for the Changing Armed Forces: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר לחשוב מחדש על מקצוענות צבאית עבור כוחות צבא משתנים יצא לאור בשנת 2020 ,בהוצאה האקדמית הנחשבת Springer . מבחינה תיאורטית הוא עוסק במקצוע הצבאי ובצורך להתאמתו לאתגרים עכשוויים ומתהווים העומדים בפני צבאות מערביים. בהקדמה לספר ובמאמר מעניין בהמשך סוקרת הפרופסור לסוציולוגיה מרדית' קלייקאמפ (Meredith Kleykamp) מאוניברסיטת מרילנד כמה אתגרים הכוללים שינויים טכנולוגיים, חברתיים,ארגוניים ואתיים,ומזכירה כמה מן האבות המייסדים שפיתחו את המסגרת התאורטית לדיון הסוציולוגי במקצוע הצבאי. מבין שלל הנושאים שהיא מזכירה הספר מתמקד במיוחד בניהול כוח אדם, ובפרט בתרבות ובשילוב מגדרי. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
دوريةחברה, צבא וביטחון לאומי
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا