ריבונות ברירנית: תחולת המשפט הישראלי במזרח ירושלים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה עוסק במסגרת המשפטית המכוננת את "ירושלים השלמה והמאוחדת", על בסיס עמדתה של מדינת-ישראל בדבר היותה ריבונית במזרח ירושלים. לא כמו עיקר השיח לגבי מזרח ירושלים, העוסק במדיניותה של הרשות המבצעת, המאמר מתמקד בנורמות במשפט הישראלי הנוגעות במזרח ירושלים, ובוחן את טיבן על רקע כללי המשפט הישראלי הנוגעות במזרח ירושלים, ובוחן את טיבן על רקע כללי המשפט הבין-לאומי הנודעים ברכישת שטח. המאמר סוקר את ההסדרים במשפט הישראלי בנוגע למעמד השטח, למעמד התושבים וזכויותיהם, ולהפעלת סמכויות בשטח. התמונה העולה ממכלול ההסדרים האלה היא של פער בין החלת הריבונות במישור הטריטוריאלי לבין שימור זרותם של התושבים. לצד זה המשפט מקנה הגנה לזכויות הפרט, אך הגנה זו אינה מלאה, ואינה עומדת במקרים שבהם יש התנגשות עם זכויות של אזרחים ישראלים. מדיניות משפטית זו אינה עולה בקנה אחד עם חובותיה של ישראל על-פי המשפט הבין-לאומי. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةSelective Sovereignty: the application of Israeli law in East Jerusalem
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)267-309
عدد الصفحات43
دوريةמשפט וממשל
مستوى الصوتכ"א
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا