סדרי דין הנקראים לסדר פעם שנייה: גבולותיה החדשים של אופציית הערעור על החלטת ביניים בהליך האזרחי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בשני תיקונים לדיני הערעור מן העת האחרונה, ביקש המחוקק לעצב ביתר שאת את שיקול הדעת של ערכאת הערעור בבואה להחליט אם להיעתר לבקשה למתן רשות ערעור על החלטת ביניים פלונית אם לאו: מצד אחד נקבעה רשימה של החלטות ביניים שנאסר מעתה לתת רשות ערעור בעניינן; מן הצד האחר, באשר למה שנחזה להיות חוג אחר של החלטות ביניים, נקבע כי יש לתת רשות ערעור בעניינן. עם זאת, שני התיקונים נמנעו מלשנות את הגבולות הקיימים של אופציית הערעור על החלטות הביניים בסוף ההליך שעה שמוגש ערעור על פסק הדין. המאמר מבקש לבחון את ההשלכות הדיוניות של שני תיקונים אלה, תוך התמקדות בשני נושאים עיקריים: הראשון נוגע לטשטוש הגבולות בין החלטות הביניים שבעניינן נאסר לתת רשות ערעור לבין אלו שעליהן מבקשים לעודד מתן רשות ערעור, והשני נוגע לצורך להגביל את אופציית רשות הערעור על החלטות ביניים מסוימות גם בסוף ההליך.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)153-180
عدد الصفحات28
دوريةמחקרי משפט
مستوى الصوت28
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP Publications

  • !!ihp

RAMBI Publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا