האפשרות של גולדברג ואסכולת שלונסקי-אלתרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מול מודל "האסכולה שלונסקי-אלתרמן", מאמר זה מציע את מודל המפגש וצומת שלוש הדרכים, שממנו צמחה השירה הישראלית. מודל זה אינו מייתר את הטענה בדבר קיומה של "אסכולת" שלונסקי, הוא רק ממקם אותה כרגע חולף, לא מגובש. בפרספקטיבה של ההווה, מה שנקרא "אסכולת שלונסקי-אלתרמן" נראה יותר כדרך משותפת שהשלושה הלכו בה לפני שנפרדו דרכיהם; ופרידה זו היא רגע רב-משמעות, נקודת אפס של הישראליות בשיר ותיבת נגינה. העמדת דרכה של גולדברג כאפשרות מאז'ורית מראה שלפחות חלק מדור המדינה והשירה הישראלית פעל לא מתוך מרד אלא מתוך אימוץ, המשך ופיתוח דרכה של גולדברג, בלי להכתירה ובלי צורך להדיחה, ודאי לא נגד רצונה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)7-31
عدد الصفحات25
دوريةאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה
مستوى الصوت6
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا