"האם מתכננים שונאים עניים?": הקצאות תכנון בין צפון ודרום תל-אביב-יפו

טליה מרגלית, אפרת ורטש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מראה כי בתל-אביב-יפו התקיימו כל השנים תכנון ופיתוח לא מאוזנים, אשר המשיכו להיטיב עם מגזרים שכבר נהנו מפירותיהן של פעולות פיתוח ותכנון קודמות. כדור שלג מתגלגל זה הזין חוסר צדק רב-דורי: כל תכנית מתאר הוצגה כמיטיבה עם "העיר", אבל ההקצאות בפועל הותאמו לאינטרסים ולאפשרויות של מגזרים חזקים ולשאיפות כלכליות קצרות טווח מצד הרשויות. בתוך כך, התערבות תכנונית שיפרה במקומות מסוימים בדרום את התנאים הקשים ששררו בתחילת שנות החמישים. בנוסף לכך, בעשורים האחרונים הובילו תהליכי ג'נטריפיקציה לשיפור סביבתי בכמה שכונות. מעבר לכך, חלק מהתכניות והפרויקטים שהתמקדו בשיפור תנאי החיים בדרום הזיקו יותר משהועילו, ואחרות נדחו, בוטלו או נזנחו. פיתוח עירוני מקומי בלתי שוויוני נמשך, בעוד משאבי תכנון גדולים נותבו ליצירת הצלחה כלכלית ריאלית באזורים "קלים". תרומתו של מאמר זה לשיח התכנון היא בניתוח הפוליטיקה של הקצאות התכנון ביחס לאידיאות המובילות, לכאורה את המקצוע ומצדיקות את קיומו.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)85-96
عدد الصفحات12
دوريةמותר
مستوى الصوت22-23
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا