אישה לבד בארץ זרה: סיפורי הגירה של נשים אפריקאיות בישראל

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מתוך התייחסות לערכים ונורמות של התנהגות שהביאו אתן מהגרות עבודה אפריקאיות מהבית, ולאלה שלמדו בישראל, תנתח המחברת במאמר זה את מקומן במרחב האפריקאי שנבנה בישראל בשנים 1990-2006. ניתוח סיפורי ההגירה שלהן מאפשר הצצה חשובה לעולמן ומעלה, בין השאר, שאלות בנוגע להתעצמותן של נשים, אופייה של התעצמות זו ועד כמה - אם בכלל - חוללה ההגירה שינויים בתפיסת עולמן ובאורח חייהן. זאת ועוד, בניתוח סיפורי ההגירה יודגש התהליך המורכב של הבניית זהותן כנשים מהגרות: ההגירה חייבה אותן ליטול יוזמה, לגלות עצמאות ולקבל החלטות באופן אוטונומי, ואילו ההישרדות בישראל והצורך הקיומי להשתייך לקהילת המהגרים האפריקאים חייבה אותן לשמר נורמות הנחשבות מסורתיות ולהתנהג על פיהן בהקשר של יחסי הכוחות המגדריים וחלוקת העבודה בתוך המשפחה. קשיים רבים עמדו בפני נשים אשר ניסו לפעול באופן אוטונומי המאתגר דפוסים מגבילים ואף דכאניים של יחסי כוחות. המורכבות של התהליך והשניות שבו יהיו במרכז הדיון של פרק זה. מאמר זה - שהוא אך חלק ממחקר מקיף יותר על מהגרי עבודה אפריקאים מישראל שהחל ב-1999 מבוסס על 14 ראיונות עומק עם נשים אפריקאיות, 12 ראיונות עם גברים אפריקאים ומאות שעות של תצפית משתתפת. בשל קוצר היריעה יובאו כאן בהארכה רבה יחסית רק דבריהן של צ'ריטי וג'ינה. מכל מקום, השיח שנבחר להביא ולנתח הוא השיח שבחרו המרואיינים, ולפיכך לעולם יהיה הסיפור של המחברת - הסיפור והמציאות שלהם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفנשים מהגרות בישראל (קובץ בעריכת פנינה מורג-טלמון ויעל עצמון)
مكان النشرירושלים
الصفحات264-292
عدد الصفحات29
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP Publications

 • !!ihp
 • Communities
 • Emigration and immigration
 • Foreign workers
 • Identity (Psychology)
 • Immigrants
 • Sex
 • Women -- Africa
 • Women employees
 • הגירה
 • זהות (פסיכולוגיה)
 • מגדר
 • מהגרי עבודה
 • מהגרים
 • נשים -- אפריקה
 • נשים עובדות
 • קהילה
 • תלות ועצמאות (כלכלה)

قم بذكر هذا